Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

mysoulfortake
11:59

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaprzejdzmynaTy przejdzmynaTy

July 09 2015

19:28
0322 29e6
Reposted fromindie indie viaSkydelan Skydelan
mysoulfortake
19:28
8933 39f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
mysoulfortake
18:43
mysoulfortake
18:42
mysoulfortake
18:42
Reposted frombluuu bluuu viabezsenna bezsenna
mysoulfortake
18:41
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viabezsenna bezsenna
mysoulfortake
18:35
6523 addc 500
Reposted fromnyaako nyaako vialittlefool littlefool
mysoulfortake
18:34
7377 f187
Reposted fromoutline outline viaSkydelan Skydelan
mysoulfortake
16:02
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viawithoutadoubt withoutadoubt
mysoulfortake
09:55
8748 a83b
Reposted fromEkran Ekran viamiki77 miki77

July 08 2015

mysoulfortake
21:10
6804 b90e
Reposted frombjureczko bjureczko
mysoulfortake
20:41
8932 9147
mysoulfortake
19:53
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
mysoulfortake
19:37
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viaanybreath anybreath
mysoulfortake
19:28
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viasatyra satyra
12:16
mysoulfortake
12:09
9880 0e93 500
Reposted fromwayindarkness wayindarkness
mysoulfortake
11:03
5316 d268
mysoulfortake
11:02
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viarozczarowanie rozczarowanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl