Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

mysoulfortake
18:01
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz via2708 2708
mysoulfortake
17:50
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viatoolong toolong
mysoulfortake
17:50
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoolong toolong
mysoulfortake
17:50
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoolong toolong

March 23 2017

mysoulfortake
16:34

March 16 2017

mysoulfortake
12:58
0731 f492 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
12:58
9965 d0cc 500
Reposted fromerial erial viabecomingjane becomingjane
mysoulfortake
12:16
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatoolong toolong
12:15
1971 e170 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaszydera szydera
mysoulfortake
12:13
6458 1c51
Reposted frommslexi mslexi via2708 2708

July 10 2015

mysoulfortake
21:24
3077 2f4e
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viadontaskmewhy dontaskmewhy
mysoulfortake
21:05
Reposted frompseikow pseikow viadontaskmewhy dontaskmewhy
mysoulfortake
21:04
...
Reposted fromweightless weightless viadontaskmewhy dontaskmewhy
mysoulfortake
18:24
mysoulfortake
18:19
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss viakruxx kruxx
18:19
2976 b4dd 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viakruxx kruxx
mysoulfortake
12:24
6552 5543 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viamillys millys
12:13
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaxxxxxes xxxxxes
mysoulfortake
12:12
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viaowocowapestka owocowapestka
mysoulfortake
12:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl